1. DADES IDENTIFICATIVES. En compliment amb el deure d’informació recollit en article 10 de la Llei 34/2002, de 11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic, a continuació es faciliten les següents dades: l’empresa titular de la pàgina web https://pangea.org és Associació Pangea – Coordinadora Comunicació per a la Cooperació amb domicili a aquests efectes en Plaça Eusebi Güell 6-7, Edifici Vèrtex (UPC), planta 0, Barcelona 08034, número de CIF: G60437761 inscrita en el Registre d’Associacions de la Generalitat de Catalunya: Núm. de registre 242 – Correu electrònic de contacte: suport@pangea.org. Telèfon de contacte: 934.015.664

2. PROTECCIÓ DE DADES. ASSOCIACIÓ PANGEA- COORDINADORA COMUNICACIÓ PER A LA COOPERACIÓ compleix amb les directrius del Reglament General de Protecció de Dades, i altra normativa vigent, i vetlla per garantir el correcte ús i tractament de les dades personals de l’usuari. Per això, al costat de cada formulari de recollida de dades de caràcter personal, en els serveis que l’usuari pugui sol·licitar a ASSOCIACIÓ PANGEA, es fa saber a l’usuari de l’existència i acceptació de les condicions particulars del tractament de les seves dades en cada cas, informant de: (i) el responsable del tractament, (ii) la finalitat del mateix, (iii) la causa legitimadora, (iv) els possibles destinataris de les dades, (v) el procediment per exercir els drets d’accés, rectificació, oposició , supressió, limitació al tractament i portabilitat, així com, en els casos en què les dades no s’hagin obtingut de la persona interessada, de (v) la procedència i les categories de dades tractades.

Així mateix ASSOCIACIÓ PANGEA- COORDINADORA COMUNICACIÓ PER A LA COOPERACIÓ informa que dóna compliment a la Llei 34/2002 de 11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i el Comerç Electrònic i li sol·licitarà el seu consentiment al tractament del seu correu electrònic amb fins comercials en cada moment.

En aquells casos en que ASSOCIACIÓ PANGEA- COORDINADORA COMUNICACIÓ PER A LA COOPERACIÓ, figuri com a encarregat del tractament assumeix les obligacions establertes en la RGPD a tal efecte i manifesta que únicament tractarà les dades conforme a les instruccions del responsable del tractament i que no les aplicarà o utilitzarà amb finalitats diferents a les quals figurin al contracte subscrit a l’efecte.

L’usuari respondrà, en qualsevol cas, de la veracitat de les dades facilitades, reservant-se ASSOCIACIÓ PANGEA- COORDINADORA COMUNICACIÓ PER A LA COOPERACIÓ el dret a excloure dels serveis registrats a tot usuari que hagi facilitat dades falses, sense perjudici de les altres accions que procedeixin en Dret.

L’usuari podrà, en qualsevol moment, exercitar els drets reconeguts en el RGPD, d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició. L’exercici d’aquests drets es pot realitzar mitjançant els formularis que Pangea posa a disposició i que podeu descarregar i fer-nos-els arribar, juntament amb una fotocopia del DNI o document identificatiu equivalent, dirigit a Pangea, ja sigui per correu electrònic a suport @ pangea.org o per correu postal a Plaça Eusebi Güell 6-7, Edifici Vèrtex (UPC), planta 0, Barcelona 08034. Accés a formularis ARCO (Accés, Rectificació, Cancel·lació i Oposició).

3. PROPIETAT INTEL·LECTUAL I INDUSTRIAL. ASSOCIACIÓ PANGEA- COORDINADORA COMUNICACIÓ PER A LA COOPERACIÓ és titular de tots els drets de propietat intel·lectual i industrial de la seva pàgina web, així com dels elements continguts en la mateixa (a títol enunciatiu, imatges, so, àudio, vídeo, programari o textos; marques o logotips, combinacions de colors, estructura i disseny, selecció de materials usats, programes d’ordinador necessaris per al seu funcionament, accés i ús, etc.), titularitat de ASSOCIACIÓ PANGEA- COORDINADORA COMUNICACIÓ PER A LA COOPERACIÓ o bé dels seus llicenciants. Tots els drets reservats. En virtut del que disposen els articles 8 i 32.1, paràgraf segon, de la Llei de Propietat Intel·lectual, queden expressament prohibides la reproducció, la distribució i la comunicació pública, inclosa la seva modalitat de posada a disposició, de la totalitat o part dels continguts d’aquesta pàgina web, amb fins comercials, en qualsevol suport i per qualsevol mitjà tècnic, sense l’autorització de ASSOCIACIÓ PANGEA- COORDINADORA COMUNICACIÓ PER A LA COOPERACIÓ.

L’usuari es compromet a respectar els drets de Propietat Intel·lectual i Industrial titularitat de ASSOCIACIÓ PANGEA- COORDINADORA COMUNICACIÓ PER A LA COOPERACIÓ.

ASSOCIACIÓ PANGEA- COORDINADORA COMUNICACIÓ PER A LA COOPERACIÓ informa que tots els continguts del seu lloc web no tenen copyright, tret que s’indiqui el contrari, i estan a disposició dels usuaris del lloc sota els termes de la llicència “Reconeixement 2.5 Genèrica” http://creativecommons.org/licenses/by/2.5/deed.ca.

ASSOCIACIÓ PANGEA- COORDINADORA COMUNICACIÓ PER A LA COOPERACIÓ. té registrada la marca “Pangea” per al seu ús exclusiu en activitats relacionades amb Internet.

ASSOCIACIÓ PANGEA- COORDINADORA COMUNICACIÓ PER A LA COOPERACIÓ. informa que els continguts dels llocs web dels socis de Associació Pangea – Coordinadora Comunicació per a la Cooperació estaran disponibles per als usuaris dels mateixos sota els condicions establertes pels socis en els seus propis llocs web.

4. ENLLAÇOS. En el cas que https://pangea.org/ es disposessin enllaços o hipervincles cap a altres llocs d’Internet, ASSOCIACIÓ PANGEA- COORDINADORA COMUNICACIÓ PER A LA COOPERACIÓ no exercirà cap tipus de control sobre aquests llocs i continguts. En cap cas ASSOCIACIÓ PANGEA- COORDINADORA COMUNICACIÓ PER A LA COOPERACIÓ assumirà responsabilitat alguna pels continguts d’algun enllaç pertanyent a un lloc web aliè.

5. LIMITACIÓ DE RESPONSABILITAT. ASSOCIACIÓ PANGEA- COORDINADORA COMUNICACIÓ PER A LA COOPERACIÓ no es fa responsable, en cap cas, dels danys i perjudicis de qualsevol naturalesa que poguessin ocasionar, a títol enunciatiu, errors o omissions en els continguts, falta de disponibilitat del portal o la transmissió de virus o programes maliciosos o lesius en els continguts, malgrat haver adoptat totes les mesures tecnològiques necessàries per evitar-ho.

ASSOCIACIÓ PANGEA- COORDINADORA COMUNICACIÓ PER A LA COOPERACIÓ no es fa responsable del contingut de les pàgines web a la que els usuaris accedeixen a través de la pròpia Web de ASSOCIACIÓ PANGEA- COORDINADORA COMUNICACIÓ PER A LA COOPERACIÓ.

ASSOCIACIÓ PANGEA- COORDINADORA COMUNICACIÓ PER A LA COOPERACIÓ no és responsable de cap contingut publicat pels seus socis i/o usuaris fent ús dels serveis aquí descrits, i en especial de l’ús que els seus usuaris facin del correu electrònic que siguin contraris a la llei, la moral i a l’ordre públic, que infringeixin drets de propietat intel·lectual, industrial o continguin qualsevol vici, defecte, virus informàtic o rutina de programari similar.

ASSOCIACIÓ PANGEA- COORDINADORA COMUNICACIÓ PER A LA COOPERACIÓ no és responsable dels llocs web dels socis allotjats als seus servidors, ni de cap contingut publicat en els esmentats llocs webs. El soci és l’únic responsable del seu lloc web i dels continguts del mateix.

ASSOCIACIÓ PANGEA- COORDINADORA COMUNICACIÓ PER A LA COOPERACIÓ no és responsable en cap cas de les activitats, qualsevols que aquestes siguin, que realitzi el soci, o tercers realacionats amb ell, ni de les accions o repercussions que se’n derivin de les mateixes, malgrat que pugui apareixer el nom de Pangea en la url de la web del soci o en l’adreça de correu electrònic del soci (per exemple: col·locació de retols, cartells, enganxines, etc).

ASSOCIACIÓ PANGEA- COORDINADORA COMUNICACIÓ PER A LA COOPERACIÓ no es fa responsable de l’ús il·legítim que terceres persones puguin fer dels noms de marca, noms de producte, marques comercials que, no sent propietat de l’esmentada entitat, apareguin a www.pangea.org.

ASSOCIACIÓ PANGEA- COORDINADORA COMUNICACIÓ PER A LA COOPERACIÓ ofereix als lectors i a usuaris la possibilitat de remetre’ns fotografies, vídeos i altres continguts (d’ara endavant “Continguts”) per incorporar-los en algunes de les nostres seccions. La publicació dels “Continguts” està subjecta a les presents Condicions Generals d’ús. Si vostè no està d’acord amb elles, li preguem no utilitzi aquests serveis. La persona (d’ara endavant, el “Donant”) que realitza la tramesa dels “Continguts” declara ser el titular dels mateixos, o disposar d’autorització de l’autor o propietari, cedint a ASSOCIACIÓ PANGEA- COORDINADORA COMUNICACIÓ PER A LA COOPERACIÓ els drets de reproducció, distribució i comunicació pública sobre els mateixos, que podrà dur-se a terme utilitzant tant suports físics, com a digitals. En el supòsit que el Donant desconegui si disposa dels drets per realitzar la cessió a ASSOCIACIÓ PANGEA- COORDINADORA COMUNICACIÓ PER A LA COOPERACIÓ, l’haurà d’advertir expressament.
ASSOCIACIÓ PANGEA- COORDINADORA COMUNICACIÓ PER A LA COOPERACIÓ no es farà responsable, a no ser en aquells extrems en els quals ens obligui la Llei, dels danys o perjudicis que es poguessin ocasionar per la reproducció, distribució o comunicació pública dels “Continguts” enviats pels Donants que es trobin protegits per qualssevol drets i, concretament, per drets de propietat intel·lectual pertanyents a tercers, sense que el Donant hagi obtingut prèviament dels seus titulars l’autorització necessària per dur a terme l’ús que efectua o pretén efectuar. En l’esmentat cas, el Donant accepta que serà l’únic responsable davant de qualsevol reclamació per part d’un tercer que al·legui disposar de drets sobre els “Continguts”. El Donant mantindrà indemne ASSOCIACIÓ PANGEA- COORDINADORA COMUNICACIÓ PER A LA COOPERACIÓ davant de qualsevol reclamació econòmica, patrimonial o de qualsevol altre tipus que realitzi el tercer en relació amb qualsevol ús no autoritzat dels “Continguts”.

ASSOCIACIÓ PANGEA- COORDINADORA COMUNICACIÓ PER A LA COOPERACIÓ manifesta de forma expressa que únicament facilita espai als usuaris de la seva web per publicar els “Continguts” tenint, als efectes de la Llei 34/2002 de Serveis de la Societat de la Informació i del Comerç Electrònic, la consideració de prestador de serveis d’intermediació. D’acord amb això, ASSOCIACIÓ PANGEA- COORDINADORA COMUNICACIÓ PER A LA COOPERACIÓ no serà responsable per la informació i “Continguts” enviades pel Donant quan no tingui coneixement efectiu del qual la informació emmagatzemada és il·lícita o del qual lesiona béns o drets d’un tercer susceptibles d’indemnització.

ASSOCIACIÓ PANGEA- COORDINADORA COMUNICACIÓ PER A LA COOPERACIÓ té per objectiu oferir els seus serveis 24 hores al dia 7 dies a la setmana, però no pot garantir un servei continu ininterromput. A causa de la naturalesa immaterial del servei subministrat, així com les seves característiques tècniques, els usuaris admeten que hi podrà haver problemes i/o fallades|errors quant a les comunicacions amb el website. i que accepten que ASSOCIACIÓ PANGEA- COORDINADORA COMUNICACIÓ PER A LA COOPERACIÓ no ofereix cap garantia quant a la utilització, fiabilitat, resultats o actualitat del website. ASSOCIACIÓ PANGEA- COORDINADORA COMUNICACIÓ PER A LA COOPERACIÓ no té control complet sobre Internet, per tant, poden donar-se interrupcions del servei degudes a causes alienes a ASSOCIACIÓ PANGEA- COORDINADORA COMUNICACIÓ PER A LA COOPERACIÓ. En certs moments alguns dels serveis ofert per ASSOCIACIÓ PANGEA- COORDINADORA COMUNICACIÓ PER A LA COOPERACIÓ poden ser interromputs amb motiu de treballs de manteniment, reparacions, etc… En aquests casos, ASSOCIACIÓ PANGEA- COORDINADORA COMUNICACIÓ PER A LA COOPERACIÓ avisarà socis i usuaris amb la major antelació possible i procurarà complir els terminis de temps programats per a aquests treballs.

ASSOCIACIÓ PANGEA- COORDINADORA COMUNICACIÓ PER A LA COOPERACIÓ no es responsabilitza pels danys i perjudicis de tota naturalesa que es deguin a:

 • la falta de disponibilitat i continuïtat en el funcionament, utilitat i fiabilitat dels Serveis i del lloc web.
 • L’alteració de la privacitat i seguretat en la utilització i continguts del website i dels serveis per tercers aliens als mateixos d’acord amb el règim legal vigent.
 • La presència de virus o a la presència d’altres elements falsos en els serveis oferts per tercers a través del website que puguin produir alteracions en el sistema informàtic, documents electrònics o fitxers dels usuaris. ASSOCIACIÓ PANGEA- COORDINADORA COMUNICACIÓ PER A LA COOPERACIÓ no es responsabilitza dels virus que tinguin el seu origen en una transmissió telemàtica infiltrats per terceres parts (per exemple, els macros de processadors de text, els applets de Java i els programes ActiveX), generats amb la finalitat d’obtenir resultats negatius per a un sistema informàtic.
 • A la falta de veracitat, exactitud, exhaustivitat i actualitat dels continguts oferts per tercers.
 • La falta de licitud, fiabilitat i utilitat dels continguts dels serveis oferts per socis i/o tercers a través del mateix.
 • La utilització dels Serveis, del website i els continguts pels usuaris.
 • La informació, continguts i serveis allotjats fora del website, encara que fossin accessibles des d’aquest.
 • La falta de disponibilitat i continuïtat en el funcionament, utilitat i fiabilitat dels Serveis i del website de tercers col·laboradors de Associació Pangea – Coordinadora Comunicació per a la Cooperació.

ASSOCIACIÓ PANGEA- COORDINADORA COMUNICACIÓ PER A LA COOPERACIÓ es reserva el dret a denegar la utilització dels Serveis i a retirar les informacions, dades i continguts difosos o posats a disposició de tercers a través de qualsevol d’aquests Serveis, en qualsevol moment i sense necessitat de previ avís a aquells usuaris que incompleixin aquestes Condicions Generals.

6. MODIFICACIONS I ACTUALITZACIONS. ASSOCIACIÓ PANGEA- COORDINADORA COMUNICACIÓ PER A LA COOPERACIÓ es reserva la facultat d’efectuar, en qualsevol moment i sense necessitat de previ avís, modificacions i actualitzacions de la informació continguda en la web, de la configuració, disponibilitat i presentació d’aquesta.

7. CONDICIONS GENERALS.  Aquestes són les condicions generals que regulen l’accés, navegació i ús dels llocs web sota el domini “pangea.org”, així com les responsabilitats derivades de la utilització dels seus continguts (entenent per “continguts” els texts, gràfics, dibuixos, dissenys, codis, programari, fotografies, música, vídeos, sons, bases de dades, imatges, expressions i informacions, així com qualsevol altra creació protegida per les lleis nacionals i els tractats internacionals sobre propietat intel·lectual i industrial).

S’entendrà que l’accés o la mera utilització del lloc web per part de l’usuari implica l’adhesió d’aquest a les condicions generals que Associació Pangea – Coordinadora Comunicació per a la Cooperació tingui publicades en cada moment en què accedeixi a pangea.org. En conseqüència, l’usuari ha de llegir atentament aquestes condicions generals. En aquest sentit, s’entendrà per usuari a la persona que accedeixi, navegui, utilitzi o participi en els serveis i activitats, gratuïtes o oneroses, desenvolupades en pangea.org

Les presents condicions generals tenen per objecte regular l’accés, navegació i ús del lloc web, però independentment de les mateixes, Associació Pangea – Coordinadora Comunicació per a la Cooperació podrà establir unes condicions particulars que regulin la utilització i/o contractació de serveis específics oferts als usuaris a través de pangea.org.

Abans d’utilitzar i/o contractar els esmentats serveis específics deixats per Associació Pangea – Coordinadora Comunicació per a la Cooperació, l’usuari haurà de llegir atentament les corresponents condicions particulars creades a tal efecte per Associació Pangea – Coordinadora Comunicació per a la Cooperació. La utilització i/o la contractació dels esmentats serveis específics implica l’acceptació de les condicions particulars que els regulin en la versió publicada per Associació Pangea – Coordinadora Comunicació per a la Cooperació en el moment en què es produeixi l’esmentada utilització i/o contractació.

L’accés, navegació i ús de pangea.org és responsabilitat de l’usuari, pel que l’usuari es compromet a observar diligentment i fidelment qualsevol instrucció addicional donada per Associació Pangea – Coordinadora Comunicació per a la Cooperació o per personal autoritzat de Associació Pangea – Coordinadora Comunicació per a la Cooperació relativa a l’ús de pangea.org i dels seus continguts. L’usuari és responsable del compliment de les lleis i reglaments en vigor i les regles aplicables a l’ús que dels productes i aplicacions realitzi. Per tant, l’usuari s’obliga a usar els continguts de forma diligent, correcta i lícita. No obstant això, es prohibeix l’ús dels serveis de Associació Pangea – Coordinadora Comunicació per a la Cooperació contrari a la bona fe, en particular, de forma no exhaustiva:

 • La utilització que resulti contrària a les lleis espanyoles o que infringeixi els drets de tercers.
 • La publicació o la transmissió de qualsevol contingut que resulti violent, obscè, abusiu, il·legal, racial, xenòfob o difamatori.
 • Reproduir o copiar, distribuir, permetre l’accés del públic a través de qualsevol modalitat de comunicació pública, transformar o modificar els continguts, llevat que es compti amb l’autorització del titular dels corresponents drets o això resulti legalment permès;
 • Alterar o intervenir per mitjans|medis fraudulents, pàgines web personals o correus electrònics o sistemes d’altres usuaris o tercers sense autorització dels mateixos.
 • Els cracks, numeros de sèrie de programes o qualsevol altre contingut que vulneri drets de la propietat intel·lectual de tercers.
 • La recollida i/o utilització de dades personals d’altres usuaris sense el seu consentiment exprés o contravenint el disposat en la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal.
 • Emprar els continguts i, en particular, la informació de qualsevol classe obtinguda a través de la pàgina o dels serveis per remetre publicitat, comunicacions amb finalitats de venda directa o amb qualsevol altra classe de finalitat, missatges no sol·licitats dirigits a una pluralitat de persones amb independència de la seva finalitat, així com a abstenir-se de comercialitzar o divulgar de qualsevol manera l’esmentada informació.
 • La utilització del servidor de correu del domini i de les adreces electròniques amb les finalitats de spam, mailbombing, phishing, escrow fraud, scam 419, pharming, difusió de virus (troians, cucs, etc.), o qualsevol altre tipus d’activitat realitzada amb ànim sabotejador, fraudulent o delictiu.

El soci o usuari i/o el titular del nom de domini garanteix a Associació Pangea – Coordinadora Comunicació per a la Cooperació que el nom de domini elegit no es registra amb propòsits il·lícits ni lesiona els drets de propietat intel·lectual i industrial o altres drets i interessos legítims de tercers.

El soci o usuari s’obliga a mantenir operativa, activa i actualitzada l’adreça e-mail proporcionada al formulari de contractació per a les comunicacions amb pangea.org, ja que constitueix el mitjà de comunicació preferent de pangea.org.

El soci o usuari té la total responsabilitat del contingut de la seva web, de la informació transmeses i emmagatzemades de les seves explotacions, dels enllaços d’hipertext, de les reivindicacions de tercers i de les accions legals que poden desencadenar en tota la referència a propietat intel·lectual, drets de la personalitat i protecció de menors.

El soci o usuari respectarà els estàndards tècnics disposats per Associació Pangea – Coordinadora Comunicació per a la Cooperació en l’administració i desenvolupament dels productes contractats de manera que no es produeixi ús abusiu que alenteixi els servidors perjudicant la prestació dels productes o drets d’altres socis o usuaris.

Queda prohibit accedir, modificar, visualitzar la configuració, estructura i fitxers dels servidors de pangea.org. Qualsevol problema que es pogués produir als servidors i sistemes de seguretat de Coordinadora Comunicació per a la Cooperació – Pangea com a conseqüència directa d’una actuació negligent del soci o usuari, aquest respondrà per la responsabilitat civil i penal que li pogués correspondre.

Els titulars dels noms de domini genèrics o territorials, pel sol fet de ser-ho, adquireixen uns drets i unes obligacions que es troben recollides en les diferents disposicions i normatives dels organismes competents en aquesta matèria.

Associació Pangea – Coordinadora Comunicació per a la Cooperació adverteix que en el cas dels dominis al seu càrrec no es realitzarà la transferència dels mateixos fins que s’hagi saldat qualsevol deute pendent relacionat amb el mateix.