D’acord amb la normativa vigent ASSOCIACIÓ PANGEA- COORDINADORA COMUNICACIÓ PER A LA COOPERACIÓ està adaptada al Reglament General de Protecció de Dades, comprometent-se a l’acompliment de la seva obligació de secret de les dades de caràcter personal i assumint a aquests efectes, les mesures d’índole tècnica , organitzativa i de seguretat necessàries per evitar la seva alteració, pèrdua, tractament o accés no autoritzat.

Responsable del tractament:
ASSOCIACIÓ PANGEA- COORDINADORA COMUNICACIÓ PER A LA COOPERACIÓ amb C.I.F. G60437761, amb domicili a Plaça Eusebi Güell 6-7, Edifici Vèrtex, planta 0, 08034 Barcelona. Correu electrònic de contacte: rgpd@pangea.org

Dades que recollim:
Pel fet de navegar a través del present lloc web i mitjançant l’ús de cookies, l’Associació Pangea – Coordinadora per a la Comunicació i per a la Cooperació, demana dels interessats dades com el tipus de navegador emprat, el sistema operatiu o l’adreça IP , per tal de millorar la vostra navegació i gestionar el lloc web. Per a més informació respecte a la utilització de cookies, es podrà consultar la Política de cookies.

Addicionalment, ASSOCIACIÓ PANGEA – COORDINADORA PER LA COMUNICACIÓ I PER A LA COOPERACIÓ requerirà dels interessats dades personals, com ara el nom, cognoms, correu electrònic o telèfon, a través del formulari de contacte. En els casos que entitats o socis, decideixin contractar els nostres serveis, les dades que se sol·licitaran, seran a més de les esmentades anteriorment: DNI o CIF, dades bancàries, dades de la persona de contacte i adreça postal.

Finalitats i legitimació del tractament:
Les dades personals dels interessats seran tractades per a les següents finalitats:

  1. Atendre les sol·licituds d’informació, consultes i peticions plantejades pels mateixos interessats a través dels formularis establerts o a través del nostre correu electrònic facilitat a la pàgina web. Aquest tractament es legitima mitjançant el consentiment atorgat per la persona interessada mitjançant la seva tramesa, segons l’art. 6.1.a) del RGPD.
  2. Enviar newsletters en els casos que els usuaris hagin completat el formulari de subscripció, per donar informació comercial o publicitària relacionada amb Associació Pangea – Coordinadora per la Comunicació i per a la Cooperació i sobre els serveis que prestem. Aquest tractament es legitima al consentiment atorgat per l’interessat en completar el formulari de subscripció, art. 6.1.a) del RGPD.
  3. En cas que les entitats o els socis s’hagin donat d’alta, emplenant els formularis corresponents, la finalitat és donar d’alta el servei contractat; la legitimació del tractament, el compliment d’un contracte i l’obligació legal són art. (art.6.1. b i c) de la RGPD).
  4. En els casos de rebre CV per a possibles vacants o avaluar-los a través del nostre correu electrònic, el possible candidat rebrà un correu informatiu respecte a la protecció de dades de l’Associació Pangea, sempre que l’interessat hagi donat el seu consentiment.
  5. Permetre l’efectiu funcionament de la pàgina web; en relació amb les dades demanades a través de la utilització de cookies. El tractament es legitima en l’interès legítim de la companyia i en el consentiment de l’usuari mostrat amb l’acceptació d’aquestes. Addicionalment, l’interessat podrà consultar les diferents finalitats a la Política de Cookies .

S’informa als usuaris de la nostra pàgina web de la necessitat de facilitar totes les dades de caràcter obligatori per poder complir les finalitats anteriorment indicades. Aquests camps consten identificats mitjançant un asterisc (*).

ASSOCIACIÓ PANGEA – COORDINADORA PER LA COMUNICACIÓ I PER A LA COOPERACIÓ únicament destinarà les dades personals dels interessats amb les finalitats esmentades. En cas que la informació fos utilitzada per a una finalitat diferent, ASSOCIACIÓ PANGEA – COORDINADORA PER A LA COMUNICACIÓ I PER A LA COOPERACIÓ sol·licitarà el consentiment previ de l’interessat titular de la informació personal.

Destinataris de cessions o transferències de dades:
Amb caràcter general, ASSOCIACIÓ PANGEA – COORDINADORA PER LA COMUNICACIÓ I PER A LA COOPERACIÓ és l’únic destinatari de les dades demanades dels interessats. No estan previstes comunicacions a tercers, llevat dels supòsits en què legalment correspongui.

En determinats casos, les dades personals de l’interessat podran ser tractades per prestadors de serveis d’ASSOCIACIÓ PANGEA – COORDINADORA PER LA COMUNICACIÓ I PER A LA COOPERACIÓ per a la remissió de comunicacions comercials, promocionals o de publicitat, per a serveis informàtics externs o serveis de manteniment de la web. Aquests proveïdors tractaran la informació subministrada respectant en tot moment la confidencialitat i d’acord amb les finalitats prèviament autoritzades.

En els supòsits anteriors, ASSOCIACIÓ PANGEA – COORDINADORA PER A LA COMUNICACIÓ I PER A LA COOPERACIÓ assegura l’adopció de mesures tècniques i contractuals adequades per garantir la protecció de la informació i de les dades personals dels interessats.

Addicionalment, no es preveu la realització de transferències internacionals de dades.

Conservació de les vostres dades:
ASSOCIACIÓ PANGEA – COORDINADORA PER LA COMUNICACIÓ I PER A LA COOPERACIÓ només emmagatzemarà les dades personals dels interessats en la mesura que siguin necessàries per a la finalitat per a la qual haguessin estat demanades i segons la base jurídica que legitima el seu tractament.

Drets de les persones interessades:
L’interessat pot exercir el seu dret d’accés a les dades personals ia la informació relativa a aquestes, així com sol·licitar la rectificació de les dades inexactes o, si escau, sol·licitar la seva supressió quan les dades ja no fossin necessàries per a les finalitats per a les que van ser recollits. També podrà sol·licitar la limitació del tractament, la portabilitat de les dades i l’oposició al tractament per motius relacionats amb la seva situació particular.
Així mateix, l’interessat té dret a retirar el consentiment prestat en qualsevol moment, sense que això afecti la licitud del tractament efectuat abans de la retirada del consentiment.
L’interessat podrà exercir els esmentats drets, en els termes i condicions previstos a la legislació vigent, mitjançant un escrit, adjuntant fotocòpia del DNI o document identificatiu equivalent, dirigit a ASSOCIACIÓ PANGEA – COORDINADORA PER LA COMUNICACIÓ I PER A LA COOPERACIÓ Plaça Eusebi Güell 6 -7, Edifici Vèrtex, planta 0, 08034 Barcelona, oa través d’un correu electrònic adjuntant el vostre document identificatiu al mail: rgpd@pangea.org indicant el dret que es vol exercitar.
S’informa que si l’interessat no obtingués una resposta satisfactòria en l’exercici dels seus drets podrà presentar una reclamació davant de l’Agència Espanyola de Protecció de Dades a l’adreça www.aepd.es

Mesures de seguretat:
ASSOCIACIÓ PANGEA – COORDINADORA PER LA COMUNICACIÓ I PER A LA COOPERACIÓ ha adoptat les mesures tècniques i organitzatives apropiades per garantir un nivell de seguretat adequat a les dades personals que tracta i ha implantat altres mitjans i mesures tècniques addicionals al seu abast per evitar-ne la pèrdua, alteració, tractament o accés no autoritzat a les dades.

Modificació de la Política de Privadesa:
ASSOCIACIÓ PANGEA – COORDINADORA PER LA COMUNICACIÓ I PER A LA COOPERACIÓ es reserva el dret a modificar aquesta política per adaptar-la a novetats legislatives o jurisprudencials. amb la corresponent comunicació als usuaris mitjançant la publicació en aquesta pàgina web o per qualsevol altre mitjà de comunicació o difusió que es consideri oportú.

 

Per a més transparència li facilitem la següent informació:

Avís de privadesa del formulari de contacte:
https://pangea.org/politica-de-proteccio-de-dades/avis-1-pd-formulari-contacte/

Avís de privadesa del formulari de socis/ies:
https://pangea.org/politica-de-proteccio-de-dades/avis-de-primer-nivell-de-proteccio-de-dades-del-formulari-de-socis-ies/

Avís de privadesa del servei Idhub:
https://laweb.pangea.org/politica-de-proteccio-de-dades/avis-de-primer-nivell-de-proteccio-de-dades-del-servei-idhub/

Avís Legal:
https://pangea.org/avis-legal/

Política de cookies:
https://pangea.org/politica-de-cookies-2/