Política de Protecció de Dades de Caràcter Personal

En compliment del Reglament de Protecció de Dades -RGPD- (UE 2016/679), sobre protecció de dades de Caràcter Personal, Associació Pangea – Coordinadora Comunicació per a la Cooperació, informa als usuaris que: Associació Pangea – Coordinadora Comunicació per a la Cooperacióa, ha adoptat les mesures tècniques i organitzatives necessàries.

Les Dades de Caràcter Personal que recull són objecte de tractament automatitzat i s’incorporen als fitxers corresponents, denominats “SOCIS” i “DOMINIS I REGISTRES”, que es troben registrats a l’Agència Espanyola de Protecció de Dades.

Les dades que recull Pangea són les dades de contacte (nom, adreça postal, adreça de correu electrònic i telèfon), el compte bancari pels pagaments de les quotes. Aquestes dades es recullen en el formulari per fer-se soci/sòcia de Pangea i/o contractar un servei.

La recollida i tractament automatitzat de les Dades de Caràcter Personal té com a finalitat el manteniment de la relació contractual que en el seu cas s’estableixi amb Associació Pangea – Coordinadora Comunicació per a la Cooperació, així com l’acompliment de les tasques d’informació, formació, i altres activitats pròpies i pels complir les obligacions legals que siguin pertinents en cada moment. Les dades s’empren per comunicar-se amb els socis/sòcies i clients: en cas de ser necessari pel bon funcionament del servei (avisos de manteniment, activació de nous serveis, eliminació d’antics serveis, …), per informar de promocions, ofertes i campanyes que es duen a terme, per informar de les activitats i projectes que es realitzen i en les que es participem, ocasionalment per informar-te sobre els temes d’interés de treball de Pangea (temes d’Internet, programari lliure, codi obert, etc…).

Les dades es guarden mentre és vigent el contracte de soci/sòcia o contracte de servei amb Pangea.

Com a norma general, les dades no es cedeixen a ningú per a cap finalitat. Consideracions a tenir en compte: Les Dades de caràcter personal tractades al fitxer “SOCIS” únicament seran cedides a aquelles entitats que sigui necessari i amb l’únic objectiu de donar compliment a la/es finalitat/s anteriorment exposada/es. Les Dades de caràcter personal tractades al fitxer “DOMINIS I REGISTRES” són transferides a l’Autoritat o òrgan nacional o internacional registrant competent. Aquesta transferència té per objectiu, únicament i exclusivament, el compliment de finalitats directament relacionades amb les funcions legítimes del cedent a través del contracte. Als efectes que procedeixi s’informa que aquestes dades són publicades en els registres (whois) públics corresponents.

En aquells casos en que Associació Pangea – Coordinadora Comunicació per a la Cooperació, figuri com a encarregat del tractament assumeix les obligacions establertes en la RGPD a tal efecte i manifesta que únicament tractarà les dades conforme a les instruccions del responsable del tractament i que no les aplicarà o utilitzarà amb finalitats diferents a les quals figurin al contracte subscrit a l’efecte.

L’usuari dona el seu consentiment per a que Associació Pangea – Coordinadora Comunicació per a la Cooperació cedeixi les seves dades a APC i a la resta d’ONGs asociaciades al Grup APC o a empreses contractades per Associació Pangea – Coordinadora Comunicació per a la Cooperació o APC, amb l’única finalitat de millorar la prestació dels serveis pactats, respectant, en tot cas, la legislació espanyola sobre protecció de les dades de caràcter personal.

Associació Pangea – Coordinadora Comunicació per a la Cooperació es compromet al compliment de la seva obligació de secret de les dades de caràcter personal i del seu deure de tractar-los amb confidencialitat, i assumeix, a aquests efectes, les mesures d’índole tècnica, organitzativa i de seguretat necessàries per evitar la seva alteració, pèrdua, tractament o accés no autoritzat, d’acord amb l’establert en el Reglament de Protecció de Dades -RGPD- (UE 2016/679) i altres legislació aplicable.

L’usuari respondrà, en qualsevol cas, de la veracitat de les dades facilitades, reservant-se Associació Pangea – Coordinadora Comunicació per a la Cooperació el dret a excloure dels serveis registrats a tot usuari que hagi facilitat dades falses, sense perjudici de les altres accions que procedeixin en Dret.

L’usuari podrà, en qualsevol moment, exercitar els drets reconeguts en el RGPD, d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició. L’exercici d’aquests drets es pot realitzar mitjançant els formularis que Pangea posa a disposició i que podeu descarregar aquí i fer-nos-els arribar, juntament amb una fotocopia del DNI o document identificatiu equivalent, dirigit a Pangea, ja sigui per mail a suport @ pangea.org o per correu postal a Plaça Eusebi Güell 6-7, Edifici Vèrtex (UPC), planta 0, Barcelona 08034

Accés a formularis ARCO (Accés, Rectificació, Cancel·lació i Oposició).

També poden exercitar-se aquests drets en els termes que la normativa aplicable estableix i que pot consultar en www.agpd.es.