Convocatoria tancada – plaça coberta

Entitat: Associació Pangea – Coordinadora Comunicació per a la Cooperació, https://pangea.org/

Tasques a realitzar:

 • Comptabilitat per centres d cost, tancament i interpretació de comptes anuals, pressupost d’entitat, control de tresoreria.

 • Càlcul i presentació d’impostos (IVA amb prorrata, models 303,390,349)

 • Càlculs IRPF i Impost Societats (presentació de models els fa la gestoria).

 • Gestions bancàries, gestions administratives, contacte amb la gestoria laboral i fiscal.

 • Gestió econòmica de subvencions publiques i privades: elaboració de pressupostos, seguiment de projectes per centre de cost, elaboració d’informes segons normativa.

 • Coordinació amb l’equip.

Dedicació:

 • Teletreball i reunions presencials periòdiques a Barcelona.

 • Substitució temporal i incorporació fixa posterior.

  • Inicialment: 10 hores setmanals. Teletreball i reunions presencials periòdiques. Distribució d’hores teletreball flexible. El període de formació i traspàs haurà de ser parcialment presencial.

  • 12 hores setmanals un cop passat el període de traspàs de coneixements.

Retribució:

 • Contracte laboral de substitució 10h setmanals: 612,00€/mensuals bruts , pagues prorratejades

 • Contracte laboral definitiu de 12h setmanals: 735€/mensuals bruts , pagues prorratejades

 • En cas d’autònoms, es pot negociar la retribució final.

Imprescindible:

 • Persona responsable, capacitat d’autonomia, propositiva i amb facilitat per treballar en equip. Implicació en l’entitat i capacitat de decisió.

 • Capacitat per teletreballar. Es cobririen material i despeses necessàries.

 • Experiència com a comptable i gestió fiscal bàsica d’entitats sense ànim de lucre

 • Coneixement de programes de comptabilitat

 • Experiència en gestió econòmica de subvencions

Valorarem:

 • Coneixement del programa de comptabilitat de Suport Associatiu (www.suport.org)

 • Coneixement del Pla General Comptable per a Entitats No Lucratives i especificitats de les associacions (quotes de soci, donacions, etc.).

 • Experiència en preparació de pressupostos i justificació d’informes econòmics de subvencions publiques i privades

 • Coneixement del món associatiu i/o d’economia social

 • Interès per treballar en un entorn amb valors ètics i socials

Enviar CV a suport@pangea.org, amb còpia a maite.ant@pangea.org